maj 2014

Forurenet jord og grundvand

– NU en kompetence i Midtconsult

Midtconsult har på miljøområdet i forvejen ekspertise indenfor undersøgelse og rådgivning vedrørende PCB, asbest, bly o.a. miljøfremmede stoffer i bygninger og materialer samt måling af fugt, støj m.v. i indeklimaet.

NU kan vi også tilbyde rådgivning og udførelse af opgaver vedrørende jord- og grundvandsforurening.

Fra den indledende opsøgning og vurdering af historisk materiale over udførelse af undersøgelser og udarbejdelse af undersøgelsesrapport med risikovurderinger, konklusion og anbefalinger til udarbejdelse fa projekt og udbudsmateriale for oprensning af forurening.

Vi tilbyder endvidere at forestå kontrahering med jordentreprenør o.a. udførende samt udførelse af miljøtilsyn, rapportering af gennemført oprensning samt myndighedskontakt.

Midtconsult tilbyder endvidere prøvetagning, analyse og vurdering af overskudsjord med henblik på økonomisk optimal bortskaffelse samt kontrol af oppumpet grundvand, drænvand etc.

Som ved alle øvrige opgaver anlægger Midtconsult også på miljøopgaver et både fagligt/miljømæssigt og et samlet økonomisk fokus for løsning af opgaven. Vi foretager i tæt dialog med kunde/bygherre og myndigheder en afklaring af det nødvendige oprensnings- eller prøvetagningsniveau samt af, hvilke metoder, der skal anvendes, og hvilke krav, der kan stilles til slutdokumentation.