Forurenet jord og grundvand

Vi tilbyder rådgivning og udførelse af opgaver vedrørende jord- og grundvandsforurening.
Forurenet jord og grundvand
Midtconsult tilbyder rådgivning og udførelse indenfor alle faser af opgaver vedrørende jord- og grund-vandsforurening. Herunder bl.a.:
 
  • Miljøhistorisk redegørelse.
  • Gennemførelse af forureningsundersøgelser.
  • §8- og §19-ansøgninger o.a. myndighedskontakt.
  • Opgravning o.a. oprensning af forurening.
  • Overvågning af restforurening.
  • Jordprøvetagning og analyse samt anmeldelse af jordflytning.
  • Kontrol af vand fra grundvandssænkning m.v.
Som ved alle øvrige opgaver anlægger Midtconsult også på miljøopgaverne et både fagligt/miljømæssigt og et samlet økonomisk fokus for løsning af opgaven. Vi foretager i tæt dialog med kunde/bygherre og myndigheder en afklaring af det nødvendige oprensnings- eller prøvetagningsniveau samt af, hvilke metoder, der skal anvendes, og hvilke krav, der kan stilles til slutdokumentationen.
 
Miljøhistorisk redegørelse
I forbindelse med projektudvikling og køb/salg af ejendomme – eller som indledning til et byggeprojekt – er det ofte vigtigt at vide, om grunden er forurenet i et omfang, så det påvirker mulighederne for at udnytte den til det planlagte formål og/eller påvirker anlægs- eller byggebudgettet.

Derfor tilbyder Midtconsult en indledende gennemgang af arkiver o.a. miljøhistorisk materiale. Gennemgangen munder ud i en miljøhistorisk redegørelse, hvor tidligere anvendelser, mulige forureningskilder samt risiko for diffus forurening er beskrevet. I samarbejde med kunde/bygherre afklares det, om egentlige forureningsundersøgelser er påkrævede, og der udarbejdes evt. oplæg og budget for disse undersøgelser.

Forureningsundersøgelser
Er en forureningsundersøgelse krævet af miljømyndighederne (eller formålstjenlig af andre årsager), tilbyder Midtconsult at gennemføre forureningsundersøgelser med prøvetagning og analyse jord, grundvand, poreluft, indeluft m.v. Omfanget af undersøgelserne indrettes selvfølgelig efter kundens/bygherres behov og ”cleares” med miljømyndighederne. Arbejdet rapporteres (typisk digitalt som pdf) med beskrivelse af de gennemførte undersøgelse, analyseresultater, risikovurdering samt konklusioner og anbefalinger.

I samarbejde med kunde/bygherre vurderes det, om der hvorvidt oprensning er påkrævet/relevant for det påtænkte byggeri eller anvendelse, og der udarbejdes oplæg med budget for oprensningen (evt. for forskellige scenarier for mulig oprensning).

§8-og §19-tilladelser, jordhåndteringsplaner m.v.
Ved byggeri eller ændring af arealanvendelsen til mere følsomme formål (typisk fra erhverv til bolig) på grunde kortlagt efter Jordforureningsloven, skal der typisk foreligge en såkaldt §8-tilladelse, og skal der deponeres forurenet jord, skal der ofte foreligge en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19. Midtconsult tilbyder at forestå myndighedskontakt, udarbejdelse af jordhåndteringsplan samt evt. miljøtilsyn i forbindelse med disse tilladelser.

Også på arealer omfattet af kommunernes områdeklassificeringer kan det ofte være en fordel at udarbejde en jordhåndteringsplan, så at de vejledende krav til prøveintensitet (én prøve pr. 30 eller 120 ton) i forbindelse med bortskaffelse af overskudsjord kan lempes.

Oprensning af forurening
Er en oprensning krævet af miljømyndighederne (eller formålstjenlig af andre årsager) tilbyder vi at forestå kontrahering med jordentreprenør o.a. udførende, at gennemføre opstartsmøde og miljøtilsyn, rapportering af gennemført oprensning samt myndighedskontakt.

I forbindelse med opgravning af forurenet jord har Midtconsult altid fokus på, at jorden sorteres, så mængden af forurenet jord (som er dyr at bortskaffe) minimeres.

I enkelte tilfælde er det nødvendigt/påkrævet, at der føres løbende kontrol med en evt. restforurening i jord eller grundvand. Også denne type målinger tilbyder Midtconsult at udføre og rapportere.

Overskudsjord og kontrol af oppumpet grundvand m.v.
Midtconsult tilbyder endvidere prøvetagning, analyse og vurdering af overskudsjord med henblik på økonomisk optimal bortskaffelse af jorden. Rapportering af disse prøvetagninger kan være i form af tilsynsnotat eller i form af anmeldelse af jordflytningen.

Ved bygge- og anlægsarbejder, hvor der – midlertidigt eller permanent – udføres grundvandssænkning, tilbyder Midtconsult at indhente evt. udledningstilladelse samt at udføre kontrol af oppumpet grundvand.
 

Kontakt hos Midtconsult